Územno - plánovacia informácia

 

     Obytný súbor Pajštúnska alej – Borinka, bol schválený pre urbanizáciu, rozvoj obytného územia so zástavbou rodinných domov v rámci aktuálneho územného plánu obce – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Borinka Uznesením zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borinke dňa 05.11.2010. Záväznosť platnej územnoplánovacej dokumentácie obce bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Obce Borinka č. 6/2010 zo dňa 08.10.2010. V záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Borinka bolo pre záujmové územie schválené funkčné využitie – bývanie vo všetkých formách.

 

     V rámci záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Obce Borinka sú obsiahnuté záväzné regulatívy využitia záujmového územia:

 

1. regulácia funkčného využívania územia

 

   1.1. obytné územie so zástavbou izolovaných rodinných domov

 

 • základná charakteristika funkčného využívania územia – záväzné prípustné funkčné využitie územia
 • bývanie v izolovaných rodinných domoch s vyhradeným a súkromným rekreačnozotavovacím zázemím (úžitkové a okrasné záhrady, detské ihriská, športoviská a športové ihriská, rekreačné plochy a pod.)

 

 • záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia
 • bývanie v bytových domoch
 • obchodno-obslužná vybavenosť negatívne ovplyvňujúca bývanie, resp. znižujúca kvalitu obytného prostredia
 • obchodno-obslužná vybavenosť zvyšujúca dopravnú záťaž obytného prostredia
 • zariadenia drobnej poľnohospodárskej výroby negatívne ovplyvňujúce bývanie, resp. znižujúce kvalitu obytného prostredia
 • zariadenia pre úpravu a spracovanie poľnohospodárskych a lesných produktov negatívne ovplyvňujúce bývanie, resp. znižujúce kvalitu obytného prostredia
 • veľkokapacitná poľnohospodárska výroba
 • priemyselná výroba
 • stavebná výroba a výroba stavebných hmôt
 • skladovanie a distribúcia
 • výrobné služby

 

 • záväzné obmedzené funkčné využitie územia
 • vybavenosť verejného stravovania a ubytovania (bistrá, kaviarne, vinárne, reštaurácie, penzióny, hotely a pod.)
 • vybavenosť rekreácie a turizmu (rekreačno-zotavovacie a ubytovacie zariadenia, penzióny, hotely a pod.)
 • obchodno-obslužná vybavenosť zabezpečujúca denné potreby obyvateľov (maloobchodné zariadenia, zariadenia nevýrobných služieb a pod.), nerušiaca bývanie, situovaná v rodinných domoch
 • základná vybavenosť zdravotníctva (lekárne, lekárske ambulancie, základné lekárske pracoviská, lekárske poradne a pod.), nerušiaca bývanie, situovaná v rodinných domoch
 • administratívno-kancelárska vybavenosť (kancelárie, ateliéry a pod.), nerušiaca bývanie a situovaná v rodinných domoch
 • rekreačno-zotavovacia a športová vybavenosť (detské ihriská, malé športové ihriská a pod.)
 • verejná zeleň (parkovo upravená a ostatná verejná zeleň)
 • príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické chodníky a pod.
 • zariadenia a vedenia verejnej technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia (vodohospodárske, energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia)

 

2. regulácia priestorového usporiadania územia

 

   2.1. základné urbanistické operácie, t.j. základné intervenčné zásahy do územia

 • realizácia novej urbanistickej štruktúry formou úplne novej výstavby
 • tvorba novej prírodnej a ozelenenej štruktúry

 

   2.2. základný charakter, spôsob a druh zástavby územia

 • voľná súrodá zástavba izolovaných objektov a celkov (voľná súrodá zástavba izolovaných solitérov),
 • líniová a plošná zeleň (kompozične hodnotné línie a plochy zelene

 

3. regulácia intenzity využitia územia

 

 • záväzný maximálny index zastavanej plochy územia pozemnými stavbami (budovami) - 0,30
 • záväzný minimálny index prírodnej ozelenenej plochy v území - 0,45
 • záväzná maximálna nadzemná podlažnosť pozemných stavieb (budov), resp. záväzný
 • maximálny počet úplných nadzemných podlaží pozemných stavieb (budov) v území - 2 nadzemné podlažia a podkrovie

 

4. záväzné neprípustné spôsoby zastavania územia

 

 • zástavba s charakterom provizórnych objektov
 • zástavba dočasných objektov

 

5. doporučený spôsob ozelenenia územia

 

 • verejná a poloverejná líniová zeleň
 • sídelná parkovo a sadovnícky upravená zeleň
 • obytná zeleň

 

6. špecifické regulatívy využitia územia

 

 • vzhľadom na skutočnosť, že záujmové územie lokality Borinka – Pod zámkom je súčasťou nadregionálneho biokoridoru Malacky – Borinka a tesne hraničí s územím Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že susedí s lesnými pozemkami
 • je neprípustné, resp. zakázané v území do 50 m od okraja lesa umiestňovať akékoľvek stavby, vrátane drobných a dočasných stavieb
 • je potrebné oplotenia pozemkov rodinných domov v severnej časti záujmového územia, t.j. na strane priľahlej k lesu, umiestňovať v minimálnej vzdialenosti 15 m
 • od hranice lesa s cieľom čiastočného zachovania prepojenia lesa s okolitou krajinou a pre zachovanie redukovanej funkcie nadregionálneho biokoridoru
 • je potrebné oplotenia pozemkov rodinných domov v severnej časti záujmového územia, t.j. na strane priľahlej k lesu, navrhovať a realizovať bez pevných základov s ponechaním voľného priestoru od úrovne rastlého terénu v minimálnej výške 15 cm
 • vzhľadom na nasledujúce skutočnosti
 • do katastrálneho územia Borinka okrajovo zasahuje chránené ložiskové územie a dobývací priestor „Borinka – Prepadlé – stavebný kameň – vápenec“ pre spoločnosť Terraton, a.s. Borský Mikuláš
 • do odlúčenej časti katastrálneho územia Borinka zasahuje prieskumné územie „Bažantnica – ropa a horľavý zemný plyn“ určené spoločnostiam Nafta, a.s., Bratislava a OMV (Slovakia) Exploration GmbH, Gänserndorf, Rakúsko
 • v katastrálnom území Borinka sú evidované staré banské diela, skládky odpadov a zosuvy
 • a napriek skutočnosti, že záujmové územie lokality Borinka – Pod zámkom nie je súčasťou vyššie uvedených limitovaných území a obmedzujúcich prvkov a faktorov, v záujmovom území nie sú evidované žiadne staré banské diela, skládky odpadov a zosuvy
 • je potrebné
 • dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona (zákon č. 44/1988 Zb.o ochrane a využití nerastného bohatstva) – v zmysle § 19 banského zákona povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať orgán príslušný na povoľovanie stavieb a zariadení len na základe záväzného stanoviska obvodného banského úradu
 • ku každej pripravovanej stavebnej činnosti v záujmovom území je potrebné v rámci územného a stavebného konania požiadať o vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad Bratislava – dotknutý orgán štátnej správy, ktorý určí podmienky pamiatkovej ochrany evidovaných a potenciálnych archeologických nálezov – spôsob ochrany potenciálnych archeologických nálezov bude určený v rámci územného a stavebného konania na základe posúdenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie posudzovaných stavieb v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového a stavebného zákona
 • vzhľadom na skutočnosť, že časť záujmového územia sa nachádza v ochranných pásmach Letiska M.R. Štefánika Bratislava, stanovených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-66/81 zo dňa 03.07.1981
 • je výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. v predmetnom ochrannom pásme stanovené ochranným pásmom šikmej prekážkovej roviny vzletového a pristávacieho priestoru (sklon 1:70) s výškovým obmedzením cca 329-331 m n.m. B.p.v.
 • nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR

 

 

spoločnosť ATYP INTERIÉR, spol.s r.o. Vám ponúka pozemky aj v Kostolišti. www.alejkostoliste.sk